Decoupling Zero-Shot Semantic Segmentation

2021-12-23T14:30:33+00:00

Decoupling Zero-Shot Semantic Segmentation Publication "Decoupling Zero-Shot Semantic Segmentation" Jian Ding, Nan Xue, Gui-Song Xia, and Dengxin Dai Preprint, 2021 [Paper] [Code] [...]